مزایای همکاری

چاپ برگه

مزایای همکاری با شرکت ژاو گستران شکیل

• فضایی دوستانه، جوان و پویا
• اهمیت دادن به شرایط جسمی، روحی، اجتماعی و مالی کارکنان
• امکان رشد در مجموعه
• بهره وری درست و منصفانه از نیروی کاری در تمامی بخش‌ها
• استقبال از ایده ها و خلاقیت‌های فردی و گروهی در مجموعه
• ارزشمند بودن تک تک کارکنان در مجموعه
• ارتقای سطح کیفی زندگی انسان‌ها سرلوحه کار شرکت ژاو است که شامل اعضای این مجموعه نیز می‌شود
• ارتباطات کاری در داخل مجموعه بر پایه اعتماد، صداقت و شفافیت است
• متعهد به کسب رضایت تک تک کارکنان از کار در مجموعه هستیم
• مشتاق به یادگیری و ارتقاء عملکرد و خروجی مستمر مجموعه هستیم
• به زنجیره اعضا و هماهنگی کارکنان شرکت ژاو باور داریم و به دنبال هماهنگی هر چه بیشتر اعضای مجموعه هستیم