اعضای شرکت

چاپ برگه

محمد امرا

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

Member of the Board & Managing Director

 

مهدی واعظی

رئیس هیئت مدیره

Chairman of the Board.

محمدتقی عرفانی نسب

مدیر فروش و مشاور حقوقی

Sales Manager and Legal Advisor

حسین حسینی راد

مسئول واحد CRM

زهرا رضایی

مسئول واحد روابط عمومی و واحد طراحی

Responsible for the public relations unit and the design unit

مریم موسوی خواه

مسئول واحد IT

مسعود طاهری

مسئول واحد مالی

Responsible for the financial unit