اعضای شرکت

چاپ برگه

zhavgostaranshakil1.png

محمد امرا

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

Member of the Board & Managing Director

zhavgostaranshakil1.png

مهدی واعظی

رئیس هیئت مدیره

Chairman of the Board.

zhavgostaranshakil1.png

احمد عرفانی نسب

مدیر امور حقوقی

Legal Affairs Manager.

zhavgostaranshakil1.png

محمدتقی عرفانی نسب

مدیر فروش و مشاور حقوقی

Sales Manager and Legal Advisor

zhavgostaranshakil1.png

حسین حسینی راد

مسئول واحد CRM

zhavgostaranshakil1.png

زهرا رضایی

مسئول واحد روابط عمومی و واحد طراحی

Responsible for the public relations unit and the design unit

zhavgostaranshakil1.png

مریم موسوی خواه

مسئول واحد IT

zhavgostaranshakil1.png

مسعود طاهری

مسئول واحد مالی

Responsible for the financial unit