فرهنگ کاری

چاپ برگه

فرهنگ کاری شرکت ژاو گستران شکیل

 

همکاران شرکت ژاو گستران شکیل در بخش های مختلف این مجموعه از جمله واحد CRM، واحد مالی، واحد IT، واحد روابط عمومی و واحد طراحی، با ارزش‌های ژاو هماهنگ بوده و با انرژی و خلاقیت فردی و گروهی کارها را به پیش می‌برند. در تیم شرکت ژاو گستران شکیل، حال خوب اعضا از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در این مجموعه به همه چیز کار محدود نمی‌شود. این موضوع موجب شده تا فضایی دوستانه، حرفه ای و با رعایت احترام متقابل در این شرکت شکل بگیرد و تک تک اعضا به فکر ارتقاء نتایج فردی و کلی این مجموعه باشند.

.